רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
IsraeliAvivmale1979מקצה 5 ק"מ תחרותי
PeledRonenmale1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
SadeBosmatfemale1970מקצה 10 ק"מ תחרותי
אבטהאשטוmale1983הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אביגדורידורוןmale1969הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
אבני פלטניקשמואלmale1970מקצה 10 ק"מ תחרותי
אברגיאmale1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
אברורדfemale1977מקצה 10 ק"מ תחרותי
אדלראריmale1966הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
אדלריאירmale1978הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערךמקצה 5 ק"מ תחרותי
אדלשטייןגלעדmale1976הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
אדמוןאוריmale2009מקצה 2 ק"מ תחרותי
אדמוןמירהfemale1972מקצה 2 ק"מ תחרותי
אהרונוביץיצחק (קיקי)male1965מקצה 10 ק"מ תחרותי
אוןאפלmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אופמןמיכאלmale1989הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אופנרשלמהmale1963הפועל רצים בעבודה סיסקומקצה 10 ק"מ תחרותי
אופקיצחקmale1947אחרמקצה 5 ק"מ תחרותי
אורבךלילךfemale1971הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אוריאיתןmale1960הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
אזולאידפנהfemale1975הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 5 ק"מ תחרותי
איילנירmale1968מקצה 10 ק"מ תחרותי
אינדיגמיכאלmale1964קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלבזשמעוןmale1957הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלברטאיציק male1977הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלגאליאילןmale1973הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלגמאללואיmale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
אלוני וינרבגפןfemale1975קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אלושדודmale1975הפועל רצים בעבודה סיסקומקצה 10 ק"מ תחרותי
אליאברותfemale1984ארגון עובדי צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
אליהלויןmale1972קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלישזוןיפעתfemale1974השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלמליחארזmale1974רצים בעבודה-שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלנקוהדודmale1970מקצה 5 ק"מ תחרותי
אלנקוהעדיfemale2004מקצה 5 ק"מ תחרותי
אמיתיגיליfemale1961הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
אמסלםיוסףmale1984קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אמראסףmale1975הפועל רצים בעבודהמקצה 10 ק"מ תחרותי
אנשלמשהmale1973הפועל רצים בעבודה ג'נרל מוטורסמקצה 10 ק"מ תחרותי
אסלעדיmale1977מקצה 10 ק"מ תחרותי
אסקנאואדיסוmale1986מכ. השגים ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
אקרמןאריאלfemale2009מקצה 2 ק"מ תחרותי
אקרמןליאתfemale1949מקצה 2 ק"מ תחרותי
ארדרונןmale1967רצי עוטף עזהמקצה 10 ק"מ תחרותי
אשחראופירmale1981מקצה 300 מטר אפרוחים
אשחרתמרהfemale2011מקצה 300 מטר אפרוחים
אשכנזיפנחסmale1989מקצה 10 ק"מ תחרותי
באינהבינאםmale1988השגיםמקצה 10 ק"מ תחרותי
באליקנתןmale1951מקצה 10 ק"מ תחרותי
באראזדניאלmale1962מקצה 10 ק"מ תחרותי
באראזיעל female2003מקצה 10 ק"מ תחרותי
בהטנדבmale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
בוכבינדראילןmale1956הפועל רצים בעבודה עיריית תל אביבמקצה 10 ק"מ תחרותי
בייליסצחיmale1973הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
ביראלון male2009מקצה 2 ק"מ תחרותי
בירנטעfemale2007מקצה 2 ק"מ תחרותי
בירעמיתmale1976מקצה 2 ק"מ תחרותי
ביראניאסרףmale1983ארגון עובדי צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
בכראביטלmale1967הפועל רצים בעבודה וולקנימקצה 10 ק"מ תחרותי
בלטהברהןmale1971הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן ארימשהmale1971הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן ואלידמוריסmale1954הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן חור פיקאיילתfemale1971הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן חמויגאלmale1974רצים בעבודה-שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן חמו אלבזקוריןmale1983הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן סימוןאלירןmale1986הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן עטרדניאלmale1965מקצה 10 ק"מ תחרותי
בן שמואלענתfemale1971מקצה 5 ק"מ תחרותי
בעדנירפי בעדניmale1975מקצה 5 ק"מ תחרותי
ברקריןfemale1964הפועל רצים בעבודה טבעמקצה 10 ק"מ תחרותי
בר נתןחןmale1965הפועל רצים בעבודה בנק אוצר החיילמקצה 10 ק"מ תחרותי
בראונשטייןשגיאmale2009מקצה 2 ק"מ תחרותי
בראונשטייןשלי female1982מקצה 2 ק"מ תחרותי
ברדהאריקmale1975מקצה 10 ק"מ תחרותי
ברוןליאתfemale1973מקצה 2 ק"מ תחרותי
ברזיליענת female1967השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
בריינררוניתfemale1974הפועל רצים בעבודה אורקלמקצה 5 ק"מ תחרותי
ברנרקרןfemale1978השגיםמקצה 10 ק"מ תחרותי
ברקיניב male1973אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
ברקכוכביתmale1984הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
גבריסולומוןmale1975הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
גובזהמלדהmale1976הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
גולדברגיעלfemale1971מקצה 5 ק"מ תחרותי
גולן‬‎ליזהfemale1973מקצה 10 ק"מ תחרותי
גולןקובי male1962הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 10 ק"מ תחרותי
גורסיוןmale1965הפועל רצים בעבודה בנק אוצר החיילמקצה 10 ק"מ תחרותי
גזהייאנדלקאוmale1981הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
גיאתדורוןmale1976הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
ג'ייקוביעקבmale2002מקצה 10 ק"מ תחרותי
גינזבורגיוג'יןmale1978הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
גישראסףmale1975הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
גלבוענתיmale1957הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ תחרותי
גלזראמריmale2010מקצה 2 ק"מ תחרותי
גלזרהלליfemale2013מקצה 300 מטר אפרוחים
גליטמןאדריאןmale1959מקצה 10 ק"מ תחרותי
גליקמןליזהfemale1979מקצה 10 ק"מ תחרותי
גליקשטייןאביטלfemale2002מקצה 5 ק"מ תחרותי
גלמןארקדיmale1976הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
גנוראסףmale2005מקצה 2 ק"מ תחרותי
גרבובאשרmale1945הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
גרניטניצןmale1979קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
גרשוןדרורmale1977הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
דאוםאופירmale1976הפועל רצים בעבודה אל על מקצה 10 ק"מ תחרותי
דדוןאולגהfemale1968הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
דדושדוד male1961ארגון עובדי צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
דהןאברהםmale1954מקצה 10 ק"מ תחרותי
דהןאורוןmale1981הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
דהןיחיאלmale1965מקצה 10 ק"מ תחרותי
דוידמןאליmale1975מקצה 5 ק"מ תחרותי
דויטשמןגלעדmale2003מקצה 10 ק"מ תחרותי
דויטשמןחגיmale2006מקצה 10 ק"מ תחרותי
דוסטרה שירהfemale2010מקצה 300 מטר אפרוחים
דוסטרהמיהfemale2008מקצה 300 מטר אפרוחים
דוראריקmale1967הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
דורוןגולןmale1988קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
דמליןשריתfemale1981השגיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
דנינורפיmale1959הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
דסטהמרהmale1973הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
דרהםאיתיmale2007מקצה 5 ק"מ תחרותי
דריאורנהfemale1968השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
האוזראיריסfemale1970הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
הברייהונתן male2007מקצה 2 ק"מ תחרותי
הברינדבmale2006מקצה 2 ק"מ תחרותי
הבריעידוmale2013מקצה 300 מטר אפרוחים
הדרירומיfemale2004השגים מערב ראשל"צמקצה 2 ק"מ תחרותי
הוזבניהmale1980הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 5 ק"מ תחרותי
הורןגדmale1970הפועל רצים בעבודה טבעמקצה 10 ק"מ תחרותי
הימלבלאויפיfemale1960השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
הללאביmale1980השגיםמקצה 10 ק"מ תחרותי
הנדלמן גוטליבשרוןfemale1980הפועל רצים בעבודה טבעמקצה 10 ק"מ תחרותי
הר ציוןיותםmale1980מקצה 10 ק"מ תחרותי
הר-ציון‬‎תמרfemale2009מקצה 2 ק"מ תחרותי
וונגרלאופולדmale1966מקצה 10 ק"מ תחרותי
וונדהטרקאיmale1973הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
וידראביmale1975מקצה 5 ק"מ תחרותי
וידרמאיהfemale2009מקצה 300 מטר אפרוחים
וידרשוליfemale1967מקצה 10 ק"מ תחרותי
ויניק-נהריאלישעmale2014מקצה 300 מטר אפרוחים
וינרבירוןmale1974קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
וקסמןשלומיmale1973הפועל רצים בעבודה סיסקומקצה 10 ק"מ תחרותי
ורדיזמירmale1964מקצה 5 ק"מ תחרותי
ורדילירןmale2005מקצה 2 ק"מ תחרותי
ורמוסנוגהfemale2009מקצה 300 מטר אפרוחים
ורמוסתמירmale1970מכ. השגים ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
ושדייואבmale2007BeatRunמקצה 2 ק"מ תחרותי
ושדינועהfemale2005מקצה 5 ק"מ תחרותי
זגוריאסףmale1976הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
זולטקנירmale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
זיומאיהfemale1980מקצה 10 ק"מ תחרותי
זיו-אבנעמהfemale1983מקצה 5 ק"מ תחרותי
זיידנוורמוריהfemale2006מקצה 2 ק"מ תחרותי
זיל-ברנפתליmale1959הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
זינגראלכסmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
זכריהרוןmale1994מכ. השגים ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
זמירשיזףfemale2003מקצה 2 ק"מ תחרותי
זקןאיציק male1975הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערךמקצה 5 ק"מ תחרותי
חבררונןmale1970הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
חגיפנקרmale1970קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
חדדאביmale1976הפועל רצים בעבודה עיריית תל אביבמקצה 5 ק"מ תחרותי
חדדמרדכיmale1974הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
חובברןmale1972הפועל רצים בעבודה וולקנימקצה 10 ק"מ תחרותי
חוברחייםmale1978רצים בעבודה-שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
חוכימהיקירmale1981הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 10 ק"מ תחרותי
חורששיfemale2003מקצה 2 ק"מ תחרותי
חיוקהמאורfemale2008מקצה 2 ק"מ תחרותי
חיוקהצביקהmale1979מקצה 300 מטר אפרוחים
חיוקהרוחמהfemale1980מקצה 2 ק"מ תחרותי
חיוקהשחרmale2011מקצה 300 מטר אפרוחים
חייטשביטmale2004מקצה 2 ק"מ תחרותי
חייםשלוםmale1951מקצה 10 ק"מ תחרותי
חיימוביץזיוmale1989רצי רמה"שמקצה 10 ק"מ תחרותי
חלבהלבנתfemale1970השגיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
חמוימעייןfemale2010מקצה 300 מטר אפרוחים
חממירועיmale1973השגים מערב ראשל"צמקצה 5 ק"מ תחרותי
חסידאבירםmale1981מקצה 2 ק"מ תחרותי
חסידאוריmale2012מקצה 300 מטר אפרוחים
חסידיותםmale2009מקצה 2 ק"מ תחרותי
חסידשרגאmale1946מקצה 10 ק"מ תחרותי
חסקלורדfemale1972הפועל רצים בעבודה וולקנימקצה 5 ק"מ תחרותי
חקשוריאביmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
חריסמג'דmale2003מקצה 5 ק"מ תחרותי
חריססעודmale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
טוביאנהדניאלmale1981השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
טוביאנהטליהfemale2012מקצה 300 מטר אפרוחים
טוביאנהיהודהmale2013מקצה 300 מטר אפרוחים
טוויגעידוmale1974הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערךמקצה 5 ק"מ תחרותי
טטרואברהםmale1984רצים בעבודה-שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
טמיראסףmale1980קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
טסמהמנלהmale1974הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
טריסטראיתיmale1977הפועל רצים בעבודה ג'נרל מוטורסמקצה 10 ק"מ תחרותי
יברקןאופירmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
יהודשרוןmale1971קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
יהלוםאדרmale1972קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
יונאיטלmale1975הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
יוסיפון פלג male2005מקצה 2 ק"מ תחרותי
יוסףיוסיmale1982הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
יורםהרושmale1970קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
יחיאלעינתfemale1975הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
יעקבנועםmale1980הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
יעקובוביץשרוןmale1975הפועל רצים בעבודה סיסקומקצה 10 ק"מ תחרותי
ישרגיאmale2010מקצה 300 מטר אפרוחים
ישראלציוןmale1967ארגון עובדי צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
ישראליאיתןmale2012מקצה 300 מטר אפרוחים
ישראלינויהfemale2010מקצה 300 מטר אפרוחים
כהןאביmale1967מקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןאיתמרmale2004מקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןדודוmale1975רצים בעבודה-שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןדרורmale1980הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןיהונתןmale2009מקצה 300 מטר אפרוחים
כהןכרמלmale2006מקצה 2 ק"מ תחרותי
כהןליזהfemale1965השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןמוטיmale1951הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןעמיתmale2004אתלטיק - קלאב פ"תמקצה 2 ק"מ תחרותי
כהןרינתmale1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
כספי עין גלשרוןmale1971הפועל רצים בעבודה טבעמקצה 10 ק"מ תחרותי
כץיואבmale1949מקצה 10 ק"מ תחרותי
כרוביאיתיmale2008מקצה 2 ק"מ תחרותי
כרוביירוןmale1976מקצה 2 ק"מ תחרותי
לבביאמירmale1990מקצה 5 ק"מ תחרותי
לבהרגביmale1973מקצה 10 ק"מ תחרותי
לביאצחיmale1960הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 5 ק"מ תחרותי
לוגשיאורנהfemale1982הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
לויאשרmale1962הפועל רצים בעבודה וולקנימקצה 5 ק"מ תחרותי
לוינירית female1972מקצה 5 ק"מ תחרותי
לוירביבmale1977הפועל רצים בעבודה וולקנימקצה 10 ק"מ תחרותי
לויוף מיכאלאיתיmale2009מקצה 300 מטר אפרוחים
לויןאיריתfemale1986הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
ליבוביץדרורmale1968מכ. השגים ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
ליבנהנירmale1977מקצה 5 ק"מ תחרותי
ליכטמןאיתןmale1979מכ. השגים ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
ליפשיץנירmale1977קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
מגדסייגאלmale1960ארגון עובדי צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
מגירהאמירmale1968הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
מדמוןאביהfemale1982הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
מולוגטהאייליןmale1984הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
מורדרורmale1970קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
מורנדבmale2005מקצה 5 ק"מ תחרותי
מורעמירהfemale1986ארגון עובדי צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
מורגנשטרןהלנהfemale1971הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
מושיץנחוםmale1976מקצה 10 ק"מ תחרותי
מושקוביץבועזmale2013מקצה 300 מטר אפרוחים
מושקוביץנצרmale2010מקצה 300 מטר אפרוחים
מושקוביץעומרmale1981מקצה 300 מטר אפרוחים
מזרחיאביmale1982מקצה 10 ק"מ תחרותי
מזרחייאירmale1984מקצה 5 ק"מ תחרותי
מזרחינועהfemale2011מקצה 300 מטר אפרוחים
מי טלנדבmale1975הפועל רצים בעבודה טבעמקצה 10 ק"מ תחרותי
מיכאלירויטלfemale1972הפועל רצים בעבודה בנק אוצר החיילמקצה 10 ק"מ תחרותי
מילראסתרfemale1962מקצה 10 ק"מ תחרותי
מינגוביוניmale1982הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
מינצמןאופירmale2007מקצה 2 ק"מ תחרותי
מינצמןגיאmale2011מקצה 300 מטר אפרוחים
ממןיהודהmale1980ארגון עובדי צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
ממןליאורmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
מנדלאוריmale2001מקצה 5 ק"מ תחרותי
מנדליעקבmale1966מקצה 5 ק"מ תחרותי
מצנעשירליfemale1973הפועל רצים בעבודה טבעמקצה 10 ק"מ תחרותי
מקוביצקיאורmale2007מקצה 2 ק"מ תחרותי
מקוביצקיאריקmale1973מקצה 10 ק"מ תחרותי
מקוריהמולוmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
מרגוליןולדימירmale1967קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
מרוזאלהfemale2011מקצה 300 מטר אפרוחים
מרוזנטעfemale2009מקצה 300 מטר אפרוחים
מרחוםאביmale1963הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
מרכוסאלון male2008מקצה 2 ק"מ תחרותי
מרכוסעומרmale2006מקצה 5 ק"מ תחרותי
מרציאנודודmale1968הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
מרקוביץאילוןmale1999מקצה 5 ק"מ תחרותי
מרקוביץמיקיmale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
משהאריהmale1961קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
משהקרסקוmale1977קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
משולםרוניmale1962הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
מתיאסנועםmale2004מקצה 2 ק"מ תחרותי
נאמןהדסfemale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
נאמןשיmale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
נגאוקרחגיmale1983הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
נדבאופירmale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
נחוםרונןmale1965השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
נחמןמיכאלmale1975הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
ניבאביmale1968הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
ניסימובמשיחmale1957הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
ניצןאיריתfemale1965קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
נמטאליהmale2010מקצה 2 ק"מ תחרותי
נמטיעלfemale1976מקצה 10 ק"מ תחרותי
נמטעיליmale2010מקצה 2 ק"מ תחרותי
נמטרחלfemale2006מקצה 2 ק"מ תחרותי
נמטשלמהmale2003מקצה 10 ק"מ תחרותי
נתיבנירmale1969הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
נתןמאירmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
נתנאלאוריmale2013מקצה 300 מטר אפרוחים
נתנאלאיתיmale2011מקצה 300 מטר אפרוחים
סבגאילןmale1964הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ תחרותי
סבחדודוmale1976הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
סגלדרורmale1972קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
סגלירדןmale2003מקצה 10 ק"מ תחרותי
סגלמנחםmale1944מקצה 10 ק"מ תחרותי
סודאידרורmale2005מקצה 2 ק"מ תחרותי
סופינו;ליאהfemale1967מקצה 10 ק"מ תחרותי
סוריאנורווהmale1971הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
סורקיסאיתןmale1961מקצה 10 ק"מ תחרותי
סידאויעדיmale2005מקצה 2 ק"מ תחרותי
סידאוירוניmale2005מקצה 2 ק"מ תחרותי
סידסחגיmale1966מקצה 10 ק"מ תחרותי
סיוןיעקבmale1956מקצה 10 ק"מ תחרותי
סימן טוב אלהfemale1994מקצה 5 ק"מ תחרותי
סליארזmale1979הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
סמדרניסיםmale1964ארגון עובדי צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
ספצק ריבקלימורfemale1974השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
סקורישושיfemale1971ארגון עובדי צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
סרבריניאלנהfemale1967מקצה 5 ק"מ תחרותי
סרנייאמיתיmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
עובדיהיניבmale1978מקצה 2 ק"מ תחרותי
עובדיהמנורmale2008מקצה 2 ק"מ תחרותי
עובדיהשלמהmale1951הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 5 ק"מ תחרותי
עודדאילןmale1970הפועל רצים בעבודה אורקלמקצה 10 ק"מ תחרותי
עופרגילfemale2002מקצה 2 ק"מ תחרותי
עטיהדודmale1968השגים מערב ראשל"צמקצה 5 ק"מ תחרותי
עינימירבfemale1985מקצה 10 ק"מ תחרותי
עמוס.אחיוןmale1971קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
עמיעדיריבmale1973הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערךמקצה 10 ק"מ תחרותי
עמרמאירmale1967הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
עמרםרונןmale1972קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
עמרןעמיmale1956הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
ערדאמירmale1975קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
פודיםאריאלmale1982מקצה 10 ק"מ תחרותי
פוליקובסקיאליmale1980הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
פוקסרועיmale1994מקצה 5 ק"מ תחרותי
פזאיציק male1954מקצה 5 ק"מ תחרותי
פזשמואלmale1949מקצה 5 ק"מ תחרותי
פייראלהfemale1962מקצה 10 ק"מ תחרותי
פיניקאביטלfemale1960הפועל רצים בעבודה סיסקומקצה 10 ק"מ תחרותי
פיקסלרבאריmale2013מקצה 300 מטר אפרוחים
פיקסלרהודיהfemale2006מקצה 2 ק"מ תחרותי
פיקסלריאירmale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
פיקסלרישראלmale2004מקצה 5 ק"מ תחרותי
פיקסלרמיריfemale2001מקצה 2 ק"מ תחרותי
פישרשניfemale1971הפועל רצים בעבודה בנק אוצר החיילמקצה 10 ק"מ תחרותי
פךדמןאלוןmale1968רצי רעננהמקצה 10 ק"מ תחרותי
פלגישרוןfemale1970השגיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
פלדמשהmale1978הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 5 ק"מ תחרותי
פלדוןנחוםmale1964הפועל רצים בעבודה ג'נרל מוטורסמקצה 5 ק"מ תחרותי
פלצ'יקאוריmale1960הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
פלקערןmale1966הפועל רצים בעבודה אורקלמקצה 10 ק"מ תחרותי
פנד-ינאיעלמה female2010מקצה 300 מטר אפרוחים
פניגראלוןmale2013מקצה 300 מטר אפרוחים
פניגרירוןmale1982מקצה 300 מטר אפרוחים
פפיסמדוברינהfemale1968מקצה 10 ק"מ תחרותי
פפרמיכלfemale1973מקצה 5 ק"מ תחרותי
פרוינד-אשחריעלfemale1984מקצה 300 מטר אפרוחים
פרחיאריקmale1966הפועל רצים בעבודה אורקלמקצה 10 ק"מ תחרותי
פריגרחגיתfemale1974הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
פרידמןישראלmale1964הפועל רצים בעבודה סיסקומקצה 10 ק"מ תחרותי
פרידמןשגיאmale1976ארגון עובדי צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
פריצקרטלmale1989הפועל רצים בעבודה ג'נרל מוטורסמקצה 5 ק"מ תחרותי
פרנטהדנהfemale1976השגים מערב ראשל"צמקצה 5 ק"מ תחרותי
פרץאביmale1969הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
פרקשגיאmale2007מקצה 2 ק"מ תחרותי
פרקששרגאmale1963הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
צביליחובסקיגרמןmale1970מקצה 2 ק"מ תחרותי
צביליחובסקישרי female2007מקצה 2 ק"מ תחרותי
צבליחובסקישוןmale2009מקצה 2 ק"מ תחרותי
צוויגציפיfemale1952ארגון עובדי צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
צוקרערןmale1980מכ. השגים ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
צוררוראובן male1974הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
צ'יטיאתיהודיתfemale1963מקצה 10 ק"מ תחרותי
צ'יטיאתיצחקmale1962מקצה 10 ק"מ תחרותי
צפרירישיmale1968מקצה 10 ק"מ תחרותי
צפריררזmale1999מקצה 10 ק"מ תחרותי
צרפתי חייםmale1971הפועל רצים בעבודה עיריית תל אביבמקצה 5 ק"מ תחרותי
צרפתירוןmale1975הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
קאופמןיהונתןmale2002מקצה 5 ק"מ תחרותי
קבנחמיהmale1970הפועל רצים בעבודה אורקלמקצה 10 ק"מ תחרותי
קדםנירmale1968מקצה 10 ק"מ תחרותי
קואזאליmale1976מקצה 10 ק"מ תחרותי
קובנייואבmale1965הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
קובסיאביmale1953הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערךמקצה 10 ק"מ תחרותי
קוטלראורייןfemale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
קולטוןאוריהmale2007מקצה 2 ק"מ תחרותי
קולטוןאחיאבmale1974מקצה 2 ק"מ תחרותי
קוניחובאלכסmale1978הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
קורןרמיmale1974הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
קורצמןדניאלmale1967הפועל רצים בעבודה וולקנימקצה 10 ק"מ תחרותי
קיטאיגולןmale1975ארגון עובדי צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
קינןאריהmale1956הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
קישלנסקיאוריתfemale1989רצי השפלהמקצה 5 ק"מ תחרותי
קלאי נתנאלנטעfemale1981מקצה 5 ק"מ תחרותי
קלייןגיאmale1979השגיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
קלמפנרנטעfemale2011מקצה 300 מטר אפרוחים
קמאליאביאורmale1987קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
קןפקןבאלחנדרוmale1969מקצה 10 ק"מ תחרותי
קציררועיmale1980הפועל רצים בעבודה וולקנימקצה 10 ק"מ תחרותי
קרודורוזיfemale1978קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
קריטיליהיfemale2001השגיםמקצה 2 ק"מ תחרותי
קריטירואיfemale2003השגיםמקצה 2 ק"מ תחרותי
קריטישיריfemale1976הישגיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
קרייזברגיעלfemale1982מקצה 2 ק"מ תחרותי
קריכיליאביmale1976רצים בעבודה-שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
קריכלידודmale1951הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
קריפלדגיאmale1973הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 5 ק"מ תחרותי
קרןשימיmale1973הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
קרניעמיתmale1974הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
רבייבאוראלmale2012מקצה 300 מטר אפרוחים
רבייבניראלmale2010מקצה 300 מטר אפרוחים
רבינאמעוזmale1985הפועל רצים בעבודה אל על מקצה 10 ק"מ תחרותי
רובינשטייןנעםmale2007מקצה 2 ק"מ תחרותי
רוזןאבישיmale1973הפועל רצים בעבודה עיריית תל אביבמקצה 10 ק"מ תחרותי
רוזןנועהfemale2012מקצה 300 מטר אפרוחים
רוזןעודדmale1974מקצה 5 ק"מ תחרותי
רוזןרועיmale1977מקצה 300 מטר אפרוחים
רוזןשלום שיmale1973ארגון עובדי צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
רוזנברגהלהfemale1983הפועל רצים בעבודהמקצה 5 ק"מ תחרותי
רוזנפלדשחרmale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
רוזנשטטעומרmale2009מקצה 300 מטר אפרוחים
רוטהילה female1997מקצה 5 ק"מ תחרותי
רום-ברגינאיmale2010מקצה 300 מטר אפרוחים
רום-ברגלוטםfemale2010מקצה 300 מטר אפרוחים
רום-ברגשיmale1980מקצה 300 מטר אפרוחים
רון אנגלרשלומיתfemale1971הפועל רצים בעבודה טבעמקצה 10 ק"מ תחרותי
רוקחעמיצורmale1970הפועל רצים בעבודה טבעמקצה 10 ק"מ תחרותי
רותםטל female1989מקצה 10 ק"מ תחרותי
רזיאלהילהfemale2011מקצה 300 מטר אפרוחים
רזיאלליביfemale2014מקצה 300 מטר אפרוחים
רייכליןאורטלfemale1987KonstanTeamמקצה 10 ק"מ תחרותי
רפאליעומר male2003מקצה 5 ק"מ תחרותי
רפאלי צחיצחיmale1973מקצה 10 ק"מ תחרותי
רצ'שטריעלfemale1980מקצה 10 ק"מ תחרותי
רצ'שטרמתןmale2010מקצה 300 מטר אפרוחים
רצ'שטרשקדfemale2010מקצה 300 מטר אפרוחים
רצ'שטרתמרfemale2009מקצה 300 מטר אפרוחים
שביטנועםmale1977קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
שביטערןmale1961הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ תחרותי
שדהאיילתfemale2008מקצה 2 ק"מ תחרותי
שוורץיונתןmale1982הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
שוקריוגבmale1978קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
שוקרוןשריfemale1969הישגיםמקצה 10 ק"מ תחרותי
שור מילניצקייעל female1973הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
שושןמוטיmale1961אלתרמנסמקצה 10 ק"מ תחרותי
שחףגלmale2003מקצה 5 ק"מ תחרותי
שחףשלמהmale1967הפועל רצים בעבודהמקצה 5 ק"מ תחרותי
שחקמניmale1985M&Mמקצה 5 ק"מ תחרותי
שחרגלmale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
שחריואבmale2001מקצה 10 ק"מ תחרותי
שחריובלmale1970קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
שחריוסףmale1944מקצה 10 ק"מ תחרותי
שחרמיכלfemale1975מקצה 10 ק"מ תחרותי
שחררליfemale1984הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
שחרשיmale1960מקצה 5 ק"מ תחרותי
שטורםמיכלfemale1970השגיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
שטייןאתיfemale2015מקצה 300 מטר אפרוחים
שטייןנתיmale1970מקצה 10 ק"מ תחרותי
שטמראודיmale1956מקצה 5 ק"מ תחרותי
שטראוסישראלmale1966מקצה 10 ק"מ תחרותי
שיסביוןfemale1997מקצה 10 ק"מ תחרותי
שלורויmale1983השגים מערב ראשל"צמקצה 300 מטר אפרוחים
שלוםאביmale1968מקצה 10 ק"מ תחרותי
שלינקהמשהmale1967הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
שלפובאלכסנדרmale1976מקצה 5 ק"מ תחרותי
שמאייניבmale1976הפועל רצים בעבודה אל על מקצה 10 ק"מ תחרותי
שמעוניעודדmale1961הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
שמשיובלfemale2003מכ. הישגים ראשל"צמקצה 2 ק"מ תחרותי
שניעומריmale2005מקצה 2 ק"מ תחרותי
שערעופרmale1961מקצה 10 ק"מ תחרותי
שפיררעודדmale1973הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערךמקצה 10 ק"מ תחרותי
שרוןירדןmale2005מקצה 5 ק"מ תחרותי
שרוןרןmale1967מקצה 5 ק"מ תחרותי
שרעביעידןmale1983הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
ששוןאודיmale1981מקצה 10 ק"מ תחרותי
תכלתיוסףmale1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
תםיערהfemale1973הפועל רצים בעבודה אורקלמקצה 10 ק"מ תחרותי
תמנעיריבmale1961מקצה 10 ק"מ תחרותי
תפיליןאליmale1974הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי