רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
23MJmale1970מקצה 10 ק"מ תחרותי
HaimEyalmale1974מכ. הישגים ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
HoffmanMoshemale1951M&Mמקצה 5 ק"מ תחרותי
IsraeliAvivmale1979מקצה 5 ק"מ תחרותי
אביגדירוןmale1968הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אביגדורידורוןmale1969הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
אבידורנירmale1974 GRC מועדון ריצהמקצה 10 ק"מ תחרותי
אבירםאיילהfemale1973מקצה 10 ק"מ תחרותי
אבישרויקיfemale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
אבניאיתמרmale1977הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אברהםגיאmale2003קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אברהםשיmale1975קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אדרישלומיmale1982הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אוןאפלmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אופמןמיכאלmale1989הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אופנרשלמהmale1963הפועל רצים בעבודה סיסקומקצה 10 ק"מ תחרותי
אופקיצחקmale1947אחרמקצה 5 ק"מ תחרותי
אוקו רחמוטרותםfemale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
אורייונהmale1974הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
אזולאידפנהfemale1975הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 5 ק"מ תחרותי
אזולאיקוביmale1967הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
איילאמירmale1976הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
איסלנדערןmale1978הפועל רצים בעבודה סיסקומקצה 10 ק"מ תחרותי
אלבזשמעוןmale1957הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלברטאיציק male1977הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלגרנטייאירmale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
אלוסליאת female1965הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אליהאבינועםmale1971הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלילויקואלכסmale1980מקצה 300 מטר אפרוחים
אלילויקועדי female2014מקצה 300 מטר אפרוחים
אלמוגדבmale1981מקצה 10 ק"מ תחרותי
אלמליחארזmale1974רצים בעבודה-שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלפסיאורליfemale1971השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלפרטאהודmale1974הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלקבץשני female1986הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלקוביאילןmale1973הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
אמבייסולומוןmale1978קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אמויאלרענן male1970הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ תחרותי
אמירג'קיmale1964השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
אמיראסירדןfemale1997מקצה 10 ק"מ תחרותי
אנטיגנוסמורןfemale1977מקצה 10 ק"מ תחרותי
אנשלמשהmale1973הפועל רצים בעבודה ג'נרל מוטורסמקצה 5 ק"מ תחרותי
אסקנאואדיסוmale1986מכ. השגים ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
ארזנעםmale1970מקצה 5 ק"מ תחרותי
ארזעמיתmale2004מקצה 5 ק"מ תחרותי
ארטרויאלחנןmale1990הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אשדשחרmale1977קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אשתהאברהםmale1972קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
בובלילברוריהfemale1965Xtrimמקצה 10 ק"מ תחרותי
בוטראשוילימיכאלmale1978קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
בולקובשטייןשלוmale2002Pipman Teamמקצה 5 ק"מ תחרותי
בוני דבושענבלfemale1982מקצה 2 ק"מ תחרותי
בורשטייןיואב male1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
ביאלהשחרmale2009מקצה 300 מטר אפרוחים
ביטאונתןmale1982הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 10 ק"מ תחרותי
בל אנשאיתמר male2013מקצה 300 מטר אפרוחים
בלוךדודmale1982הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
בלומברגראיתיmale2001מקצה 10 ק"מ תחרותי
בלטהברהןmale1971הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן ארימשהmale1971הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן דודיוגבmale1983הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן הרוש גולןיעלfemale1997מקצה 2 ק"מ תחרותי
בן הרוש גולןרוניfemale2009מקצה 2 ק"מ תחרותי
בן ואלידמוריסmale1954תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן חור פיקאיילתfemale1971הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן חמואילןmale1976השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן חמויגאלmale1974רצים בעבודה-שב"סמקצה 5 ק"מ תחרותי
בן חמו אלבזקוריןmale1983הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן סימוןאלירןmale1986הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן סימוןמיריfemale1971הפועל רצים בעבודה בנק אוצר החיילמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן שלוםאיתיmale1982מקצה 10 ק"מ תחרותי
בקרעידןmale2005לביא לכושרמקצה 2 ק"מ תחרותי
בקרעמיתfemale2004לביא לכושרמקצה 2 ק"מ תחרותי
ברליאורmale2002Xtrimמקצה 5 ק"מ תחרותי
ברליסנדרהfemale1971מקצה 5 ק"מ תחרותי
בר אדוןעמרי male2004Xtrimמקצה 5 ק"מ תחרותי
בר טלאשרmale1954הפועל רצים בעבודה וולקנימקצה 10 ק"מ תחרותי
בר סלעאביהfemale1978הישגיםמקצה 10 ק"מ תחרותי
ברונפמןשיmale1994מכ. הישגים ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
ברונשטייןדבmale1964הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 5 ק"מ תחרותי
ברזילישניfemale1976מקצה 10 ק"מ תחרותי
ברכפלדאילון male1973מקצה 10 ק"מ תחרותי
בר-פלדארןfemale1991Pipman Teamמקצה 5 ק"מ תחרותי
ברקוביץ'חץmale1968מקצה 5 ק"מ תחרותי
ברקוביץ'תמרfemale2003מקצה 5 ק"מ תחרותי
גבראבועזmale1960הישגיםמקצה 10 ק"מ תחרותי
גברואמבאוmale1965הפועל רצים בעבודה אל על מקצה 10 ק"מ תחרותי
גובזהמלדהmale1976הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ תחרותי
גודואסףmale1972הפועל רצים בעבודה וולקנימקצה 10 ק"מ תחרותי
גודוביץטליfemale1986M&Mמקצה 10 ק"מ תחרותי
גולדאוריmale1960השגיםמקצה 10 ק"מ תחרותי
גולדהילהfemale1987הישגיםמקצה 10 ק"מ תחרותי
גולדליליfemale1961הישגיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
גולןקובי male1962הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 5 ק"מ תחרותי
גונןטל female2007מקצה 2 ק"מ תחרותי
גור-אלרוןmale1975הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ תחרותי
גורןאוהדmale2003מקצה 5 ק"מ תחרותי
גורןעומריmale1998מקצה 10 ק"מ תחרותי
גיאתדורוןmale1976הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
גיטמולאריאלmale1976Xtrimמקצה 10 ק"מ תחרותי
גינזבורגיוג'יןmale1978הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
גלבוענתיmale1957הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 5 ק"מ תחרותי
גליקטלfemale1973מקצה 5 ק"מ תחרותי
גליקמןליזהfemale1979מקצה 10 ק"מ תחרותי
גלמןארקדיmale1976הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
גלעדגיאmale1974הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 5 ק"מ תחרותי
גנותהילהfemale1976הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
גפנישיריfemale1977הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערךמקצה 10 ק"מ תחרותי
גרבובאשרmale1945הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
גרומטחביבהfemale2010מקצה 2 ק"מ תחרותי
גרומט יאירmale2008מקצה 2 ק"מ תחרותי
גרומטנעמיfemale1972מקצה 2 ק"מ תחרותי
גרומטרותיfemale2006מקצה 2 ק"מ תחרותי
גרטנברגחןfemale1986מקצה 10 ק"מ תחרותי
גרינבאוםעזראmale1964הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
גרינשטייןמיכאלmale1964הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 5 ק"מ תחרותי
דאוםאופירmale1976הפועל רצים בעבודה אל על מקצה 5 ק"מ תחרותי
דגנייובלfemale2004לביא לכושרמקצה 5 ק"מ תחרותי
דהאןאבי male1954מקצה 10 ק"מ תחרותי
דהןאורוןmale1981הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
דהןחגיmale1969הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
דויטשדוריתfemale1966מקצה 5 ק"מ תחרותי
דויטשמתןmale2001אחרמקצה 5 ק"מ תחרותי
דויטשמןגלעדmale2003מקצה 10 ק"מ תחרותי
דויטשמןחגיmale2006מקצה 10 ק"מ תחרותי
דויטשמןישיmale1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
דורוןאילmale2011מקצה 2 ק"מ תחרותי
דורוןליאתfemale1975קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
דורוןליןfemale2007מקצה 2 ק"מ תחרותי
דורוןניבmale2005מקצה 2 ק"מ תחרותי
דורוןשיmale1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
דמליןהילהfemale2008מקצה 300 מטר אפרוחים
דמליןמעייןfemale2014מקצה 300 מטר אפרוחים
דמליןנועםmale2010מקצה 300 מטר אפרוחים
דמליןשריתfemale1981השגיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
דמתינריהmale1987הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
דנוךלירוןmale1978קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
דניאלשיmale1983M&Mמקצה 10 ק"מ תחרותי
דסטהמרהmale1973הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
דקלנועם male2004מכ. הישגים ראשל"צמקצה 2 ק"מ תחרותי
דרבהמוקטmale1978מכ. נס ציונהמקצה 10 ק"מ תחרותי
דרור יוגב male2007מקצה 2 ק"מ תחרותי
האוזראיריסfemale1970הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
הבריעידוmale2013מקצה 300 מטר אפרוחים
הברי ענבלfemale1975מקצה 2 ק"מ תחרותי
הדראידניאלmale1974קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
הוזבניהmale1980הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 5 ק"מ תחרותי
הופשטייןאבנרmale1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
היביג'מיל male1986הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 5 ק"מ תחרותי
הללאביmale1980השגיםמקצה 10 ק"מ תחרותי
הלפריןשיmale1964הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 5 ק"מ תחרותי
הרושמאורmale1983תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
הר-ציון‬‎נגהfemale2013מקצה 300 מטר אפרוחים
הר-ציון‬‎תמרfemale2009מקצה 2 ק"מ תחרותי
הררי ישי male2003לביא לכושרמקצה 2 ק"מ תחרותי
הרשטיק שריקימיקיmale1983אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
הרשישעדי female1976מקצה 2 ק"מ תחרותי
ואזאנא חביבmale1981השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
ווילדנהfemale1971הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
וונדהטרקאיmale1973הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ תחרותי
וידראביmale1975מקצה 5 ק"מ תחרותי
וידרשוליfemale1967מקצה 10 ק"מ תחרותי
וייסאמירmale1983הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
וייסגביmale1956מקצה 10 ק"מ תחרותי
ויניקנלי female1950מקצה 300 מטר אפרוחים
וקניןמיטלfemale1980הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
ורדיצהרmale2004מקצה 5 ק"מ תחרותי
ורמוסתמירmale1970מכ. השגים ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
זויתןנירmale1966מקצה 5 ק"מ תחרותי
זולטקנירmale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
זורבסקישגיאmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
זיל-ברנפתליmale1959הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 5 ק"מ תחרותי
זינגראלכסmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
זינגרגלבועmale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
זינגריוגבmale2010מקצה 300 מטר אפרוחים
זינגרנדבmale2011מקצה 300 מטר אפרוחים
זכריהיונתןmale1980הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
זכריהרוןmale1994מכ. השגים ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
זלצברגאמירmale1979הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 10 ק"מ תחרותי
זמיראיילmale1982הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ תחרותי
זעירחייםmale1959הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
זקןאיציק male1975הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערךמקצה 5 ק"מ תחרותי
זקןאיתמרmale1985מקצה 10 ק"מ תחרותי
חבררונןmale1970הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
חובברןmale1972הפועל רצים בעבודה וולקנימקצה 5 ק"מ תחרותי
חוברחייםmale1978רצים בעבודה-שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
חוכימהיקירmale1981הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 10 ק"מ תחרותי
חיוןשמעוןmale1964קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
חייםגלעד יעקבmale2002מקצה 5 ק"מ תחרותי
חייםיוגבmale2001מקצה 10 ק"מ תחרותי
חיימוביץזיוmale1989רצי רמה"שמקצה 10 ק"מ תחרותי
חיימוביץיובלmale2003Xtrimמקצה 5 ק"מ תחרותי
חלמסקיאלכסיmale1986מקצה 5 ק"מ תחרותי
חנינהאביmale1965הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 10 ק"מ תחרותי
חסידשרגאmale1946מקצה 10 ק"מ תחרותי
חסקלורדfemale1972הפועל רצים בעבודה וולקנימקצה 5 ק"מ תחרותי
חצרוניציוןmale1945רצי מקווה ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
חקשוריאביmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
חריססעודmale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
טגניהאוריmale1975הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
טופורובגדעוןmale1976הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ תחרותי
טופליןבנימיןmale1975קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
טיליניןסרגייmale1976הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
טימוראליmale1953הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
טסמהמנלהmale1974הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
טרוסמןילנהfemale1971הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 5 ק"מ תחרותי
טריסטראיתיmale1977הפועל רצים בעבודה ג'נרל מוטורסמקצה 10 ק"מ תחרותי
ידגררבקהfemale1984הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
יהב ארליכמןרחליfemale1974הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
יוחנןנועםmale2008פריגומקצה 2 ק"מ תחרותי
יונאיטלmale1975הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
יונסקועדי female2006Xtrimמקצה 2 ק"מ תחרותי
יוסיפוןגלעד male1971הישגיםמקצה 10 ק"מ תחרותי
יוסףיוסיmale1982הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
יוסףשיmale1979הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ תחרותי
יחיאאיתיmale1982קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
יחיאלעינתfemale1975הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
ימהרןאסיmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
ימיניאורmale2010מקצה 300 מטר אפרוחים
ימיניאסף male1979מקצה 2 ק"מ תחרותי
ימיניזיוmale2012מקצה 300 מטר אפרוחים
ימינימיכלfemale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
יעישגילmale1971מכ. הישגים ראשל"צמקצה 5 ק"מ תחרותי
יעקבנועםmale1980הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
יעקבסוןגיאmale2003Xtrimמקצה 5 ק"מ תחרותי
יעקבסוןנועםmale2012מקצה 300 מטר אפרוחים
יעקובוביץהראלmale2004מקצה 5 ק"מ תחרותי
יעקובוביץשרוןmale1975הפועל רצים בעבודה סיסקומקצה 5 ק"מ תחרותי
יפלחגיאmale2009מקצה 300 מטר אפרוחים
ישי‬‎דודmale1962מקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןאביmale1967מקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןאדירmale1979הפועל רצים בעבודה פלאפוןמקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןאורןmale1983תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןחזיmale1975מקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןחייםmale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןמוטיmale1951הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןמרדכיmale1970הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןסיגלfemale1967הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןעיליmale2007מקצה 2 ק"מ תחרותי
כהןרחמיםmale1971הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןרעותfemale1980משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןשירfemale2002מקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןתהלfemale2010מקצה 300 מטר אפרוחים
כרמוןגליfemale1977הפועל רצים בעבודה עיריית תל אביבמקצה 10 ק"מ תחרותי
לאלזרנירmale1978הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
לבבשלמהmale1957הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
לביאצחיmale1960הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 5 ק"מ תחרותי
לבנייוני male1980מקצה 10 ק"מ תחרותי
לוגשיאורייןfemale2008מקצה 2 ק"מ תחרותי
לוגשיאורנהfemale1982הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 5 ק"מ תחרותי
לוגשישובל female2006מקצה 2 ק"מ תחרותי
לויאליmale1981הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
לויאשרmale1962הפועל רצים בעבודה וולקנימקצה 5 ק"מ תחרותי
לויהילהfemale2009אחרמקצה 2 ק"מ תחרותי
לויציפיfemale1984מקצה 5 ק"מ תחרותי
לוירוניתfemale1975הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ תחרותי
לולאילירןmale1976הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
לוקסנבורגיעקבmale1956מקצה 10 ק"מ תחרותי
לזרוביץ'צביmale1962הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
ליבוביץדרורmale1968הישגיםמקצה 10 ק"מ תחרותי
ליכטמןאיתןmale1979מכ. השגים ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
לינצ'בסקירונןmale1973מקצה 5 ק"מ תחרותי
לינציבסקיפלגmale2006מקצה 5 ק"מ תחרותי
ליפשיץנירmale1977קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
ליפשיץ‬‎נעמהfemale2003מקצה 5 ק"מ תחרותי
לירוןחגיmale1972השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
לירוןמיכלfemale1977השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
לנגאיציקmale1974הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
לנגביץאביגילfemale2011מקצה 300 מטר אפרוחים
לנדאודבורהfemale1975מקצה 5 ק"מ תחרותי
לנדאועדןfemale2009מקצה 2 ק"מ תחרותי
לסקוברויתfemale1975הפועל רצים בעבודה רפאלמקצה 5 ק"מ תחרותי
לקיהיאירmale1981הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
לשנר ימינישירהfemale1980מקצה 300 מטר אפרוחים
מולאגייםmale1976קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
מולהסמניmale1978קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
מולוגטהאייליןmale1984הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
מוראמנוןmale1957השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
מור יוסףדודmale1968קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
מורהיואלmale1972הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
מורןטלfemale1978Pipman Teamמקצה 5 ק"מ תחרותי
מורןנועםmale2005לביא לכושרמקצה 2 ק"מ תחרותי
מיגדל שבצ'נקואינהfemale1977הפועל רצים בעבודה בנק אוצר החיילמקצה 10 ק"מ תחרותי
מי-טלגיאmale1970מקצה 10 ק"מ תחרותי
מיכאלירויטלfemale1972הפועל רצים בעבודה בנק אוצר החיילמקצה 10 ק"מ תחרותי
מינגוביוניmale1982הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ תחרותי
מלסאברהםmale1975הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
ממןליאורmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
מן מגידנםmale2003אחרמקצה 5 ק"מ תחרותי
מנדלאוריmale2001M&Mמקצה 10 ק"מ תחרותי
מנטללירוןfemale1992מקצה 10 ק"מ תחרותי
מעיןרןmale1983קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
מקוביצקיאריקmale1973מקצה 10 ק"מ תחרותי
מרכוסעומרmale2006מקצה 2 ק"מ תחרותי
מרציאנורועיmale1982מקצה 10 ק"מ תחרותי
מרקוסדודmale1965הפועל רצים בעבודה רפאלמקצה 5 ק"מ תחרותי
משהאריהmale1961קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
משה חיאליעזרmale1973הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
משיחליאתfemale1980הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
מתתיהואילןmale1970Pipman Teamמקצה 10 ק"מ תחרותי
נחמןמיכאלmale1975הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
ניסימיאןיהונתןmale1984הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
נירירוןmale1963הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
נרציזנירmale1970הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 10 ק"מ תחרותי
נתןמאירmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ תחרותי
סאסיאילוןmale1977קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
סבחדודוmale1976הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
סבןאליmale1980מקצה 10 ק"מ תחרותי
סגלדרורmale1972הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
סגלמנחםmale1944מקצה 10 ק"מ תחרותי
סגלרוןmale1971אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
סגלתלתןmale2005ללא מועדוןמקצה 2 ק"מ תחרותי
סודאידרורmale2005מקצה 2 ק"מ תחרותי
סופינו;ליאהfemale1967מקצה 10 ק"מ תחרותי
סימוביץ מיתרfemale1997מקצה 10 ק"מ תחרותי
סלע הילה female2010מקצה 2 ק"מ תחרותי
סלע נאור male2006מקצה 2 ק"מ תחרותי
סלע נועם male2004מקצה 2 ק"מ תחרותי
סמאימרדכיmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
סנקרגביmale1974הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 10 ק"מ תחרותי
ספצק ריבקלימורfemale1974השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
עבדלעזיזאימאןfemale1997מקצה 5 ק"מ תחרותי
עובדיההדרmale2011מקצה 2 ק"מ תחרותי
עובדיהיניבmale1978מקצה 2 ק"מ תחרותי
עוזרימיכלfemale1974הישגיםמקצה 10 ק"מ תחרותי
עופרחןmale1980מקצה 10 ק"מ תחרותי
עופרירדןfemale2011מקצה 300 מטר אפרוחים
עופריעצמוןmale1968השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
עזראניצןfemale1985הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 10 ק"מ תחרותי
עמוס.אחיוןmale1971קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
עמיעדאוריmale2013מקצה 300 מטר אפרוחים
עמיעדמאיהfemale2010מקצה 2 ק"מ תחרותי
עמיתיואבmale1975מקצה 10 ק"מ תחרותי
עמרמאירmale1967הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
ערדאמירmale1975קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
פורמגיואליעזרmale1970קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
פוררשיריfemale1978מקצה 5 ק"מ תחרותי
פורתיובלmale1958מקצה 10 ק"מ תחרותי
פזאיציק male1954מקצה 5 ק"מ תחרותי
פזשמואלmale1949מקצה 5 ק"מ תחרותי
פייןלאונידmale1944מכבי אביב ראשל"צמקצה 5 ק"מ תחרותי
פיפמןשיmale1974קאנטרי גלי הדרמקצה 10 ק"מ תחרותי
פישרשניfemale1971הפועל רצים בעבודה בנק אוצר החיילמקצה 10 ק"מ תחרותי
פךדמןאלוןmale1968רצי רעננהמקצה 10 ק"מ תחרותי
פלדמשהmale1978הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 5 ק"מ תחרותי
פלדוןנחוםmale1964הפועל רצים בעבודה ג'נרל מוטורסמקצה 5 ק"מ תחרותי
פלדמןלאונידmale1963מקצה 5 ק"מ תחרותי
פלחיניב male1975מקצה 10 ק"מ תחרותי
פליישמןרפאלmale1989הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 10 ק"מ תחרותי
פלצ'יקאוריmale1960הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
פנקסגתיתfemale1975הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 10 ק"מ תחרותי
פסטרנקיואבmale2004מקצה 5 ק"מ תחרותי
פריגרחגיתfemale1974הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ תחרותי
פריינטהעידןmale2014אחרמקצה 300 מטר אפרוחים
פרלמןשיmale1981מקצה 10 ק"מ תחרותי
פרנסהשיmale1975הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 5 ק"מ תחרותי
פרנקנבורגמיכאלmale1976הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ תחרותי
פרסאופיר female2014אחרמקצה 300 מטר אפרוחים
פרסאורליfemale1964מקצה 10 ק"מ תחרותי
פרסאלדדmale1979אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
פרסליהיא female2010אחרמקצה 300 מטר אפרוחים
פרסקרןfemale1982אחרמקצה 5 ק"מ תחרותי
פרץגלעדהfemale1954מקצה 10 ק"מ תחרותי
פרקששרגאmale1963הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
צבליחובסקישוןmale2009מקצה 2 ק"מ תחרותי
צבליחובסקישריfemale2007מקצה 2 ק"מ תחרותי
צומןאופיר גבריאלmale1971מקצה 5 ק"מ תחרותי
צ'ונהרותםfemale1991הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
צוקרערןmale1980מכ. השגים ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
צורעומרmale1976הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ תחרותי
צוררוראובן male1974הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
צרפתי חייםmale1971הפועל רצים בעבודה עיריית תל אביבמקצה 5 ק"מ תחרותי
קובסיאביmale1953הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערךמקצה 10 ק"מ תחרותי
קוטלראורייןfemale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
קולטוןאוריהmale2007מקצה 5 ק"מ תחרותי
קולטוןאחיאבmale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
קוניחובאלכסmale1978הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
קזנפרוביוריmale1981קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
קטריבסאלה אסתרfemale2011מקצה 300 מטר אפרוחים
קטריבסאלון יעקבmale2009מקצה 300 מטר אפרוחים
קטריבסארז שמעוןmale2013מקצה 300 מטר אפרוחים
קייבנגי male2004מקצה 5 ק"מ תחרותי
קינןאריהmale1956הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 5 ק"מ תחרותי
קמאליאביאורmale1987קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
קנלרשירןmale1984הפועל רצים בעבודה פלאפוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
קציררועיmale1980הפועל רצים בעבודה וולקנימקצה 10 ק"מ תחרותי
קקוןמישלmale1964הפועל רצים בעבודה סיסקומקצה 10 ק"מ תחרותי
קריטיגיליmale2010מקצה 300 מטר אפרוחים
קריטיליהיfemale2001השגיםמקצה 2 ק"מ תחרותי
קריטיעידוmale1975הישגיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
קריטירואיfemale2003השגיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
קריטירוםmale2006מקצה 2 ק"מ תחרותי
קריטישיריfemale1976הישגיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
קריכלידודmale1951הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
קריפלדגיאmale1973הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
קרןשימיmale1973הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
קרניעמיתmale1974הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
ראובנישירליfemale1962הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
רבינוביץאמירmale1969מקצה 10 ק"מ תחרותי
רבינראלוןmale1984אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
רוביןשמואלmale1954קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
רוזןאבישיmale1973הפועל רצים בעבודה עיריית תל אביבמקצה 10 ק"מ תחרותי
רוזןאלוןmale1961מקצה 10 ק"מ תחרותי
רוזנברגשלומיmale1974הפועל רצים בעבודה סיסקומקצה 5 ק"מ תחרותי
רוזנטלישראלmale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
רוסואפרתfemale1980מקצה 10 ק"מ תחרותי
רותםנועםmale1987מקצה 10 ק"מ תחרותי
רחמיםצביקהmale1963הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
ריגלרנגהfemale2009מקצה 300 מטר אפרוחים
רינתישיmale1970הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
רמתיבןmale1977הפועל רצים בעבודה סיסקומקצה 10 ק"מ תחרותי
רן-שפירענבלfemale1971הפועל רצים בעבודה רפאלמקצה 5 ק"מ תחרותי
רצשטריאירmale1980מקצה 10 ק"מ תחרותי
שגיאזהרfemale2003Xtrimמקצה 5 ק"מ תחרותי
שוורץיונתןmale1982הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 5 ק"מ תחרותי
שוורצמןגידיmale1979M&Mמקצה 10 ק"מ תחרותי
שועלינטעfemale2009מקצה 300 מטר אפרוחים
שועליניצןfemale2009מקצה 300 מטר אפרוחים
שוקרוןשריfemale1969הישגיםמקצה 10 ק"מ תחרותי
שור מילניצקייעל female1973הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
שחקמניmale1985M&Mמקצה 5 ק"מ תחרותי
שחראהרןmale1981Pipman Teamמקצה 10 ק"מ תחרותי
שחריובלmale1970קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
שטינברגאדוהfemale1970הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
שטריתקוביmale1973הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
שייןהראלmale1975קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
שלוםשגיבmale1983הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
שלומיוקליאורmale1989מקצה 10 ק"מ תחרותי
שלינקהמשהmale1967הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 5 ק"מ תחרותי
שלינקהעדיfemale2003מקצה 5 ק"מ תחרותי
שלינקהעינתfemale2000מקצה 5 ק"מ תחרותי
שמאייניבmale1976הפועל רצים בעבודה אל על מקצה 5 ק"מ תחרותי
שמואלבאריmale2010מקצה 2 ק"מ תחרותי
שמואללביא male2008אחרמקצה 5 ק"מ תחרותי
שמוכרליפאmale1949מקצה 10 ק"מ תחרותי
שמוכרנעמהfemale1984מקצה 300 מטר אפרוחים
שמעוניעודדmale1961הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
שמשיובלfemale2003מכ. הישגים ראשל"צמקצה 2 ק"מ תחרותי
שניראלדרmale1986הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
שנקוראיילmale1984הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
שעובייאירmale2014מקצה 300 מטר אפרוחים
שעובימאיהfemale2012מקצה 300 מטר אפרוחים
שראיזיןשניfemale2005מקצה 5 ק"מ תחרותי
שרוןדניאלmale1978הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 10 ק"מ תחרותי
שרעביעידןmale1983הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
ששוןרןmale1965מקצה 10 ק"מ תחרותי
תםשירהfemale1981הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראלמקצה 5 ק"מ תחרותי
תמיראיילmale1970Pipman Teamמקצה 10 ק"מ תחרותי
תמנעיריבmale1961מקצה 10 ק"מ תחרותי